Noteikumi un nosacījumi

Šie noteikumi (turpmāk Noteikumi), nosaka interneta veikala www.e.stikla-serviss.lv (turpmāk e.stikla-serviss.lv) lietošanas kārtību, kā arī nosaka  interneta veikala lietotāju pienākumus un tiesības.
Pēc šiem Noteikumiem pārdevējs ir SIA”Stikla Serviss”, (turpmāk Pārdevējs), kuras vienotais reģistrācijas numurs 40003509472, juridiskā adrese: Toma iela 4, Rīga, LV-1003, tel.: +371 67472933, mob. +371 20010062, e-pasts: info@stikla-serviss.lv, un kurš ir arī e.stikla-serviss.lv interneta veikala īpašnieks un pārdod www.e.stikla-serviss.lv interneta veikalā piedāvātas preces un pakalpojumus.
Pēc šiem Noteikumiem pircējs ir rīcībspējīga fiziskā persona (t.i. persona, kura ir sasniegusi pilngadību un kuras rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas nolēmumu) vai juridiska persona, kas iepērkas e.stikla-serviss.lv interneta veikalā.
Ja Pircējs veic pasūtījumu vai pirkumu e.stikla-serviss.lv  interneta veikalā, tiek uzskatīts, ka starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts Distances līgums (turpmāk Līgums). Līgums ir spēkā no brīža, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu e.stikla-serviss.lv interneta veikalā un ir saņēmis no Pārdevēja elektroniskā pasta apstiprinājumu par veikto pasūtījumu, t.i. kad apstiprinājumam var piekļūt persona, kurai tas ir adresēts. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz pasūtītās preces pilnīgai apmaksai un preces nodošanai pircējam. Distances līgumam tiek piemēroti un ir saistoši Noteikumi.

 

PRECES UN TO CENAS

Preču un pakalpojumu cenas e.stikla-serviss.lv interneta veikalā norādītas euro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Piedāvātās cenas ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces.  Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.
Pircējam ir tiesības izvēlēties preces apmaksas un piegādes veidu. Atkarībā no preces piegādes veida, tiek noteiktas preces piegādes izmaksas.  Pārdevējam ir tiesības e.stikla-serviss.lv interneta veikalā jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu un cenas. Uz Preci attiecas tā cena, kas ir norādīta pie preces un pakalpojuma pasūtījuma veikšanas brīdī. Preces cena, kas norādīta e.stikla-serviss.lv interneta veikalā var atšķirties no preces cenas, kas ir pie preces Pārdevēja tirdzniecības vietās.

 

PASŪTĪJUMU VEIKŠANA UN APMAKSA

Lai iegādātos preces e.stikla-serviss.lv interneta veikalā, jāveic šādi soļi:
jāizvēlas preci (vai preces), pievienojot to „Iepirkumu grozam”;
pēc visu izvēlēto preču ievietošanas „Iepirkumu grozā”, nospiest „Apmaksāt pirkumu”;
pēc visu nepieciešamo datu lauku aizpildīšanas, nospiest „Iesniegt”.
Pasūtīto preci apmaksā ar bezskaidras naudas pārskaitījumu:
ar internetbankas palīdzību vai ar Maestro, Visa un/vai MasterCard norēķinu karti vai arī pie  preces saņemšanas birojā.
Pircējs var norēķināties ar preci skaidrā naudā vai ar bankas norēķinu karti, ja Pircējas izvēlas preci saņemt Pārdevēja birojā, Toma iela 4, Rīga, LV-1003.
Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot e.stikla-serviss.lv interneta veikalā pasūtītās preces, informējot par to Pircēju, ja:
prece nav pieejama Pārdevēja noliktavā, vai nav pieejama daudzumā, saskaņā ar pasūtījumu;
preces cena un parametri neatbilst faktiskajai informācijai par preci, sakarā ar tehnisko kļūdu sistēmā;
Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem.
Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad ir veikts maksājums.
Pasūtījums uzskatāms par saistošu Pircējam un Pārdevējam brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un ir saņēmis no Pārdevēja tā apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad persona, kurai tie ir adresēti, var tiem piekļūt.
Pircējam ir pienākums pārbaudīt pasūtījumā norādīto informāciju un datus. Informācijas un/vai datu neatbilstības gadījumā Pircējs informē Pārdevēju, izmantojot e-pasta adresi: info@stikla-serviss.lv

 

PRECES PIEGĀDE

e.stikla-serviss.lv  interneta veikalā Pircēja pasūtīto preci Pircējs var saņemt  Stikla Serviss ofisā Toma iela 4, Rīga, LV-1003, tā darba laikā, vai gadījumā, ja Pircējs ir norādījis pasūtījumā citu preces saņemšanas adresi, tā tiek par atsevišķu samaksu piegādāta Pircējam uz tā norādīto adresi.
Preces piegādes izmaksas uz adresi, kas nav Pārdevēja tirdzniecības vieta, tiek noteiktas pēc Pārdevēja piesaistītā preces pārvadātāja tarifiem. Pasūtot preci, Pircējam ir tiesības iepazīties ar šiem tarifiem.
Pārdevējs patur tiesības neapkalpot pasūtījumu, ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju pa viņa noradīto tālruņa numuru vai e-pastu.
Pircējs ir atbildīgs par precīzu un pilnīgu datu uzrādīšanu. Ja būs nepieciešama atkārtota piegāde vai piegāde uz citu adresi, par šo pakalpojumu var tikt piemērota papildus maksa.

 

ATTEIKUMA TIESĪBAS

Pircējs, kas ir patērētājs pēc Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās definīcijas, var izmantot atteikuma tiesības un četrpadsmit (14) dienu laikā  atteikties no e.stikla-serviss.lv interneta veikalā iegādātās preces, un atgriezt to atpakaļ Pārdevējam.

Par lēmumu izmantot atteikuma tiesības patērētājs informē Pārdevēju rakstiski sagatavojot iesniegumu brīvā formā. Termiņš ir ievērots, ja patērētājs atteikuma iesniegumu vai veidlapu nosūta vai iesniedz personīgi Pārdevējam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
Pārdevējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma un pēc tam, kad ir saņēmis atpakaļ preci, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu pa preci. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.
Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.

 

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Pircēju sniegtie personas dati tiek apstrādāti, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citu ES un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

Veicot pasūtījumu lietotājs piekrīt, ka iesniegto datu apstrādi veic www.e.stikla-serviss.lv saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu.

 

STRĪDU IZSKATĪŠANA

Šie noteikumi tiek iztulkoti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
Visi strīdi „e.stikla-serviss.lv”, kuri rodas Piegādātājam un Klientam, jebkuri materiālā un nemateriālā rakstura strīdi vai prasības, kuras izriet no šiem noteikukmiem, tiks izskatīti Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

 

SĪKDATNES

SIA „Stikla Serviss” ir tiesīgs vākt datus par tīmekļa vietnes lietotāju, izmantojot sīkdatnes („cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes („cookies”) ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu („cookies”) izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu („cookies”) nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot klientam Vietnes izmantošanas iespējas.

 

CITI NOTEIKUMI

Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus. Pircējam ir saistoši tie Noteikumi, kas ir spēkā preču  pasūtīšanas brīdī. Pirms katra pirkuma Pircējam ir pienākums iepazīties ar  Noteikumiem. 
Pircējs nav tiesīgs izmantot e.stikla-serviss.lv  interneta veikala pakalpojumus, ja nav iepazinies ar Noteikumiem vai nepiekrīt tiem.
Ja Pircējs neievēro Noteikumus, Pārdevējam ir tiesības atcelt vai ierobežot Pircēja piekļuvi e.stikla-serviss.lv interneta veikalam.
Pārdevējam ir tiesības uz laiku ierobežot piekļuvi e.stikla-serviss.lv  interneta veikalam vai pavisam pārtraukt e.stikla-serviss.lv  interneta veikala darbību.
Informācijas apmaiņai, Pārdevējs sazinās ar Pircēju, izmantojot Pircēja e-pasta adresi, pasta adresi vai tālruņa numuru.
Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Pircējs sazinās ar Pārdevēju pa telefonu: +371 67472933