Noteikumi

Šie noteikumi nosaka SIA STIKLA SERVISS (turpmāk saukts stikla-serviss.lv) dāvanas sertifikātu vai karšu lietošanas kārtību un pakalpojumu saņemšanas kārtību. stikla-serviss.lv ir dāvanas sertifikātu un karšu pārdevējs, bet Piegādātājs, kurš ir norādīts sertifikātā vai kartē ir attiecīgā pakalpojuma Piegādātājs un tikai viņš ir atbildīgs par šī pakalpojuma kvalitāti.

PAKALPOJUMA REZERVĒŠANA

Klients vai Lietotājs (turpmāk saukts Klients) var pasūtīt tam piemērotāko laiku, lai izmantotu dāvanas sertifikātā vai kartē (turpmāk visi kopā saukti Karte) norādītos pakalpojumus, sazinoties ar konkrētā pakalpojuma piegādātāju ar Kartē minēto kontaktu datu palīdzību. Klients apzinās un saprot, ka var būt atsevišķie pakalpojumi, kuru izmantošana ir iespējama tikai noteiktās sezonas garumā vai to izmantošanu var ietekmēt arī citi apstākļi.

PAKALPOJUMA ILGUMS

Mājas lapā un Karšu iepakojumā ir norādīts aptuvenais pakalpojuma izpildes laiks. Dažos gadījumos ir iespējams kavējums sagatavošanas, apmācības vai instruktāžas dēļ, tāpēc pakalpojuma izpildes termiņš var būt garāks par norādīto vai otrādi. Pakalpojuma precīzs laiks un ilgums Klientam jāuzzina pie attiecīgā pakalpojuma Piegādātāja.

DARBĪBAS TERMIŅŠ

Kartei ir ierobežots darbības termiņš. Klientiem tiek izsniegtas Kartes ar darbības termiņu ne mazāku par 6 (sešiem) mēnešiem, bet ne lielāku par 1 (vienu) gadu, ar atsevišķiem izņēmumiem. Kartes aktivizācija notiek Kartes apmaksas (pirkuma) brīdī. Kartes maksu un darbības termiņu var pārbaudīt mājas lapā www.stikla-serviss.lv sadaļā „Pārbaudīt dāvanas derīgumu”, ievadot svītru kodu un dāvanas drošības kodu.

IEROBEŽOJUMI

Kartē ir noteikts sniedzamo pakalpojumu klāsts, pie kuriem attiecas noteiktie vecuma, svara vai citi ierobežojumi, kurus nosaka pakalpojuma Piegādātājs, kuri var ietekmēt pakalpojuma sniegšanu. Lai noteiktu, vai Klients vai cilvēks, kuram ir paredzēta Karte, var izmantot tajā norādītus pakalpojumus, Klienta pienākums pirms Kartes pirkuma uzmanīgi iepazīties ar pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem un ierobežojumiem. Ja rodas šaubas par kāda piedāvājuma izmantošanas iespējamību Jūsu gadījumā, Klientam ir iespēja uzdot konkretizējošus jautājumus „stikla-serviss.lv”, nosūtot tos uz e-pastu: info@stikla-serviss.lv, un „stikla-serviss.lv” savas kompetences ietvaros sniegs Klientam atbildes uz interesējošiem jautājumiem.

KUPONA UN DĀVANU ČEKA PIEGĀDE

 • Kuponu un/vai Čeku pēc Pircēja izvēles var piegādāt:
  • ar kurjerpastu uz Pircēja Pasūtījuma anketā norādīto adresi. Šai gadījumā piegādes laiks ir atkarīgs no kurjersabiedrības (slēgtas akciju sabiedrības “DPD Latvija”) piemērotajiem nosacījumiem. Par kurjersabiedrības pakalpojumu cenām/izdevumiem Pircējs ir skaidri un nepārprotami informēts Starpnieka Sistēmā (www.stikla-serviss.lv).
  • tūdaļ pēc Līguma noslēgšanas pa elektronisko pastu (“elektromiskais dāvanu sertifikāts”) uz Pircēja Pasūtījuma anketā norādīto elektroniskā pasta adresi.
 • Pircējam ir tiesības 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā saņemt savu iegādāto Čeku un (vai) Kuponu Starpnieka veikalos. Starpnieku veikalu adreses ir sniegtas Sistēmā. Pircējs apliecina, ka zina: ja šai punktā noteiktajā laikā viņš neizņems Čeku un (vai) Kuponu, Starpniekam nav pienākuma nodrošināt iespēju izmantot Čeku un (vai ) Kuponu, un nauda (vai Čeks, ja tas izmantots Kupona iegādei) šai gadījumā netiek atdota uzskatot to par līgumsodu.

DĀVANAS KARŠU APMAIŅA

Dāvanas kartes jāapmaina gadījumā, ja:

 • Pakalpojuma Piegādātājs pārtrauca savu darbību;
 • Pakalpojuma Piegādātājs nevar sniegt konkrētu pakalpojumu;
 • Klients objektīvu iemeslu dēļ nevar izmantot konkrēto pakalpojumu, piemēram, veselības stāvokļa dēļ.

Ja Klienta jaunās izvēlētās Kartes cena ir augstāka, nekā apmaiņas Kartes cena (cena tiek aprēķināta, atņemot jebkuras atlaides pirkuma brīdī), Klientam ir jāatlīdzina starpība cenā starp apmaiņas un jauno Karti.

Ja Klienta jaunās izvēlētās Kartes cena ir zemāka, nekā apmaiņas Kartes cena (cena tiek aprēķināta, atņemot jebkuras atlaides pirkuma brīdī), cenu starpība starp jauno un apmaiņas Karti Klientam netiek atlīdzināta.

Ja Karte vairs nav derīga, ir bojāts tās iepakojums vai tamlīdzīgajos gadījumos, Kartes netiek pieņemtas atpakaļ un netiek apmainītas pret jaunajām. Tādā veidā iegādātās Kartes Klientam ir jāglabā drošā vietā, kur tās nav pieejamas trešajām personām.

NAUDAS ATGRIEŠANA

Kartes netiek apmainītas pret skaidro naudu. Klientam netiek izsniegts Kartes atlikums, ja pakalpojuma summa izrādās mazāka, nekā Kartes nominālās vērtības summa. Naudas līdzekļi, kuri ir samaksāti par izmantoto pakalpojumu vai iegādāto preci, netiks atgriezti.

DĀVANAS ČEKU DROŠUMS

„stikla-serviss.lv” izplatīto dāvanas Karšu drošumu nodrošina tajās esošie unikālie svītru kodi. Svītru kodi identificē konkrētu Karti (vai pakalpojumu), tāpēc tos var izmantot tikai vienu reizi.

DROŠĪBAS NOSACĪJUMI

Lai pasargātu komercdarījumu konfidencialitāti un nodrošinātu preču drošu pirkumu mājas lapā info@stikla-serviss.lv, „stikla-serviss.lv” izmanto drošā savienojuma tehnoloģiju SSL (no angļu SecureSocketLayer), kas nozīmē, ka Klienta finanšu un kontaktu informācija, datu ievadīšanas brīdī Internetā, tiek šifrēta un droši glabāta serveros.

ATTEIKUMA TIESĪBAS

Klientam ir tiesības vienpusējā kārtībā atteikties no darījuma 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Kartes pirkuma, ja Kartē noradītie pakalpojumi (pilnībā vai daļēji) šo 14 dienu laikā netiek izmantoti vai to sniegšana ir uzsākta nesen. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Klientam ir jāaizpilda rakstisks atteikums un kopā ar Karti jāatstāj pēc SIA „Stikla Serviss” juridiskās adreses.

Turklāt atteikuma tiesības nevar izmantot, ja:

 • iegādātais audio vai videoieraksta vai datora programmas iepakojums ir atvērts;
 • ir iegādātas avīzes, periodiskie izdevumi un žurnāli;
 • ir iegādāti pārtikas produkti, dzērieni un citas patēriņa preces;
 • ir noslēgts līgums par izmitināšanu vai transporta pakalpojumiem, ēdināšanas pakalpojumiem vai izklaides pasākumiem, kurus Klientam jāsaņem noteiktajā dienā un laika periodā (piemēram, koncerta biļetes, ceļojumi);
 • iegādātās lietas, kuras tika taisītas pēc pasūtījuma vai ir neaizvietojamās, kā arī ātri bojājošās vai ātrā patēriņa preces (piemēram, mēbeles pēc pasūtījuma);
 • iegādātās preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt.

Izmantojot atteikuma tiesības, Klients ir atbildīgs par Kartes lietošanu, kas pārsniedz Kartes pārbaudei paredzētu lietošanu, kā arī par Kartes vērtības, kvalitātes un drošības samazināšanu.

SĪKDATNES

SIA „Stikla Serviss” ir tiesīgs vākt datus par tīmekļa vietnes lietotāju, izmantojot sīkdatnes („cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes („cookies”) ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu („cookies”) izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu („cookies”) nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot klientam Vietnes izmantošanas iespējas.

SŪDZĪBAS UN ATSAUKSMES

Ja Klients izjūt grūtības, mēģinot lietot pakalpojumu, vispirms ir nepieciešams griezties pie pakalpojuma Piegādātāja. Ja Klients nevar patstāvīgi atrisināt konfliktu, vai, ja Klientam ir kādas papildus sūdzības vai neskaidrības, Klientam ir tiesības iesniegt iesniegumu „stikla-serviss.lv”, nosūtot to uz e-pastu: info@stikla-serviss.lv, vai papīra formātā uz uzņēmuma „STIKLA SERVISS” juridisko adresi. Iesniegumā jānorāda precīzs problēmas raksturs un cilvēks no pakalpojuma Piegādātāja puses, ar kuru Klients sazinājās problēmas jautājuma risināšanas laikā. No savas puses, „stikla-serviss.lv” sazināsies ar pakalpojuma Piegādātāju, noskaidros problēmas jautājuma iemeslus un izdarīs visu iespējamo, lai atrastu pozitīvu risinājumu situācijai noregulēšanai. Atbildes uz Klienta rakstiskām sūdzībām „stikla-serviss.lv” sniedz normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.

Turklāt „stikla-serviss.lv” norāda, ka ir ļoti pateicīgs Klientam par pozitīvām atsauksmēm, saņemto apkalpošanu un iespaidiem, kuras Klients var sniegt elektroniskajā veidā, nosūtot tās uz iepriekš minēto elektronisko adresi!

STRĪDU IZSKATĪŠANA

Šie noteikumi tiek iztulkoti atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

Visi strīdi „stikla-serviss.lv”, kuri rodas pakalpojuma Piegādātājam un Klientam sakarā ar šiem Nosacījumiem, jebkuri materiālā un nemateriālā rakstura strīdi vai prasības, kuras izriet no šiem Nosacījumiem, tiks izskatīti Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

CITI NOSACĪJUMI

„stikla-serviss.lv” ir tiesības īstenot Klienta personālo datu apstrādi (savākšanu, glabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, translāciju utt.). Datu apstrādes mērķis ir Klientu uzskaite, pakalpojuma sniegšana, piedāvājums un uzturēšana. Klients piekrīt tam, lai viņa personīgie dati tiktu pieņemti un apstrādāti minēto mērķu sasniegšanai. Klients pilnībā ir atbildīgs par sniegto datu patiesumu, kā arī par informācijas un izteiktās vēlmes pareizību.
„stikla-serviss.lv”, pakalpojumu Piegādātājs un Klients nav atbildīgi par savu saistību neizpildi, ja saistības nav izpildītas tādu iemeslu dēļ, kuri nav atkarīgi no „stikla-serviss.lv”, pakalpojumu Piegādātāja un Klienta, ko izraisīja apstākļi, kuri nebija „stikla-serviss.lv”, pakalpojumu Piegādātāja un Klienta varā, un kurus nevarēja paredzēt iepriekš un tos ietekmēt.

Visa informācija, ieskaitot fotogrāfijas, kuras izvietotas „stikla-serviss.lv” mājas lapā info@stikla-serviss.lv, tiek atspoguļot Kartēs, ir ekskluzīvais „stikla-serviss.lv” īpašums vai tiek izmantota atbilstoši tiešai šo darbu autoru piekrišanai. Jebkura kopēšana, izplatīšana, nodošana, izvietošana un jebkāda cita mājas lapas vai Karšu modifikācija bez iepriekšējās „stikla-serviss.lv” piekrišanas ir aizliegta.

„stikla-serviss.lv” ir tiesības jebkurā laikā vienpusējā kārtībā ieviest labojumus šajos Nosacījumos pēc saviem uzskatiem. Izmaiņas stājās spēkā pēc to publicēšanas „stikla-serviss.lv” mājas lapā.

PRIVĀTUMS

 • Visi Portālā ievadītie Lietotāju personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 • Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, Lietotājs izsaka piekrišanu, ka Sabiedrība veic attiecīgā Lietotāja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.
 • Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir SIA Stikla Serviss, reģ. Nr. 40003509472, juridiskā adrese: Katlakalna iela 11, Rīga, LV-1073.
 • Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis – Dāvanu sertifikātu/Kuponu iegāde un apmaiņa pret Pakalpojumiem/Produktiem, kā arī preču piegāde.
 • Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pamats – Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punkts un 13.1 panta 2. punkts.
 • Sabiedrībai ir tiesības ar e-pasta starpniecību informēt Lietotājus par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm.
 • Lietotājam ir tiesības pašam pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus.
 • Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt savu personas datu nodošanai personas datu operatoram, kas Sabiedrības vārdā nodrošina pakalpojumu izpildi (attiecīgajam Piegādātājam, kurš nodrošina Kupona apmaiņu pret Produktu; Produktu piegādātājam (pastam, kurjeram), ja Lietotājs ir izvēlējies piegādes pakalpojumus).